อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ

เออร์เจ้นท์-เอ

ขนาดบรรจุ    : 12 x 1 ลิตร, 4 x 5 ลิตร

คุณสมบัติ       : กรดอะมิโนเข้มข้น และเปปไทด์ที่มาจากธรรมชาติ

: เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด เพราะสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วทั้งทางใบและทางราก

: ช่วยส่งเสริมกระบวนการทางชีวภาพของพืช ได้แก่ การเพิ่มจำนวนและการแบ่งตัวของเซลล์

  การทำงานของระบบเอนไซม์ ความสมบูรณ์ของผลผลิต กระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน

: ช่วยลดความเครียดของพืชที่เกิดจากสภาวะที่ไม่เหมาะสม เช่น ภาวะที่พืชขาดน้ำหรือ

  ได้รับน้ำไม่สมดุล การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว ความแห้งแล้ง และความเย็น

: เมื่อใช้ร่วมกับสารกำจัดศัตรูพืช จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพและนำพาสารกำจัดศัตรูพืชเข้าสู่

  เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและมากขึ้น โดยการทำงานของเปปไทด์สายสั้น

TOP