“แอ็กซี่-ไบโอ” และ “เออร์เจ้นท์-เอ” ผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อผลผลิตข้าว

ในระบบการเพาะปลูกข้าวเพื่อให้ได้น้ำหนักดี นอกจากการจัดการวัชพืช ปุ๋ย โรค และแมลงแล้ว ปัจจัยหนึ่งที่สามารถช่วยเพิ่มคุณภาพผลผลิตข้าวได้คือการฉีดพ่นแอ็กซี่-ไบโอ 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร และเออร์เจ้นท์ เอ ในอัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ที่เริ่มฉีดพ่นได้ตั้งแต่ข้าวระยะต้นกล้า, ระยะแตกกอ, ระยะตั้งท้อง และ เริ่มออกดอก โดยแอ็กซี่-ไบโอ และเออร์เจ้นท์ เอ มีทั้งองค์ประกอบของธาตุอาหาร ฮอร์โมนพืช วิตามิน กรดอมิโน และธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับพืช จึงมีส่วนช่วยกระตุ้นระบบราก ดูดธาตุอาหารไปใช้ได้ดี เพิ่มจำนวนใบ ใบเขียวตั้ง ทำให้ได้รับสารอาหารทางใบได้เร็วขึ้น กระตุ้นการแตกกอ ข้าวออกสุดรวง เพิ่มการสร้างแป้ง เมล็ดเต่ง และเพิ่มน้ำหนัก นอกจากนี้แล้วยังช่วยให้ข้าวทนทานต่อสภาพแล้ง น้ำท่วม และฟื้นต้นหลังจากได้รับพิษจากสารป้องกันกำจัดวัชพืช

อายุข้าวที่ 45 วัน : พบว่าต้นข้าวและใบข้าวแข็งตั้งตรง ช่วยให้ใบเขียวได้เร็วและนานกว่าแปลงควบคุม รวมถึง ช่วยให้มีการสร้างรากใหม่ รากหนา และแข็งแรง ทำให้ต้นข้าวตอบสนองต่อปุ๋ยได้ดี

อายุข้าวที่ 60 วัน : พบว่าข้าวมีการแตกกอดี กอขยายใหญ่ มีแนวโน้มเพิ่มจำนวนใบต่อกอสูงขึ้น ต้นข้าวสมบูรณ์และสามารถสร้างดอกได้เร็วกว่า

อายุข้าวที่ 80 วัน : พบว่าต้นข้าวมีจำนวนใบมากขึ้น ใบเขียวนานกว่า เพื่อการสร้างอาหารและสะสมอาหารในเมล็ดข้าว ข้าวมีลำต้นแข็งแรง ลำใหญ่ ต้นไม่ล้ม หรือหักงอเมื่อได้รับแรงกระแทกจากลม และฝน ช่วยลดการสูญเสียผลผลิตขณะเก็บเกี่ยว อีกทั้งยังพบว่าข้าวออกรวงสม่ำเสมอ รวงสมบูรณ์ และมีน้ำหนักดี