แอ็กซี่-เอเอ กับการยืดข้อปล้อง และการเพิ่มผลผลิตของอ้อย

ผลการศึกษาปัญหาระหว่างการเพาะปลูกอ้อย คือ ค่าปุ๋ย ค่าสารเคมีควบคุมวัชพืช ค่าแรงงาน ค่าเครื่องจักรกลต่างๆ ที่เป็นต้นทุน นอกจากนี้ยังเกิดจากสภาวะแล้ง ขาดน้ำระหว่างการเพาะปลูก ถือเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการปลดปล่อยธาตุอาหารในดิน ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิต คือ น้ำหนักอ้อย หลังจากทีมวิชาการได้ทดสอบประสิทธิภาพของ “แอ็กซี่-เอเอ” โดยฉีดพ่นช่วงแรกตอนเริ่มปลูก เพื่อช่วยกระตุ้นการงอกแล้ว เราพบว่า เมื่อฉีดพ่น “แอ็กซี่-เอเอ” ทางใบในอัตรา 25 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 125 ซีซีต่อไร่ ในช่วงใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 หรือกำลังย่างปล้องนั้น “แอ็กซี่-เอเอ” ยังช่วยให้อ้อยทนต่อสภาพความเครียดต่างๆ ได้ดี ขณะเดียวกันยังกระตุ้นให้อ้อยยืดข้อปล้อง ทำให้ได้ขนาดลำที่สม่ำเสมอ ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น เฉลี่ย 25-30% ดังนั้นวิธีการพ่น “แอ็กซี่-เอเอ” ทางใบ ในอัตราการใช้น้อย จะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตทางกายภาพของอ้อย เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตของอ้อย นอกจากนี้ “แอ็กซี่-เอเอ”สามารถผสมเข้าได้กับสารเคมีการเกษตรอย่างอื่นได้ดี และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานและค่าปุ๋ยลงได้อีกด้วย