ผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อระยะขยายขนาดใบและสะสมอาหารของทุเรียน

ระยะใบแก่-สะสมอาหาร:

    การทำต้นทุเรียนให้มีใบที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยเฉพาะใบชุดที่สองและใบชุดที่สามมีความจำเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นใบที่ต้องสร้างพลังงานเข้าสู่ลำต้นเพื่อเตรียมสะสมอาหาร เปิดตาดอกและช่วยส่งอาหารไปที่ลูกในช่วงให้ผลผลิต ดังนั้นจึงต้องสร้างใบให้มีขนาดใหญ่ หนา และสีเขียวเข้ม เพื่อการสังเคราะห์แสง สร้างอาหารและพลังงานที่มีประสิทธิภาพ

แอ็กสเปค ขอแนะนำชุดผลิตภัณฑ์เพื่อผลผลิตที่ดีของทุเรียน ดังนี้

 

 

**การสะสมอาหารควรฉีดพ่นทุกๆ 7-15 วัน จนกว่าต้นทุเรียนสมบูรณ์แข็งแรงและสภาพอากาศพร้อมสำหรับการเปิดตาดอกในระยะต่อไป