“การใช้แอ็กซี่-ไบโอในการเพิ่มน้ำหนักอ้อย”

ทดลองฉีดพ่นแอ็กซี่-ไบโอในอ้อยปลูกใหม่ ที่ จ. กาญจนบุรี โดยฉีดพ่นทั้งหมด 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ฉีดทับบนท่อนพันธุ์ก่อนฝังกลบ ที่อัตรา 30 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร และครั้งที่ 2 ฉีดพ่นทางใบ ที่อัตรา ที่อัตรา 30 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ในแปลงมีการให้น้ำแบบปล่อยตามร่อง และใส่ปุ๋ยเคมีทางดินปกติ พบว่าแปลงอ้อยที่ฉีดพ่นด้วยแอ็กซี่-ไบโอ มีการแตกกอดี และมีจำนวนลำ/พื้นที่ปลูก เท่ากับ 12,592 ลำ/ไร่ ซึ่งสูงกว่าแปลงเปรียบเทียบที่มี 9,185 ลำ/ไร่ จึงส่งผลให้แปลงที่ฉีดพ่นแอ็กซี่-ไบโอมีน้ำหนักอ้อย/ไร่สูงกว่าแปลงปรียบเทียบถึง 20%

ดังนั้นการใช้แอ็กซี่-ไบโอ จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับอ้อย มีการดูดธาตุอาหารทางดินมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงส่งเสริมให้มีการเจริญเติบโตทางลำต้น และให้ผลผลิตสูง