“การเพิ่มผลผลิตของคะน้าจีน ด้วยเทคโนโลยีแอ็กซี่-ไบโอ”

จากการทดลองฉีดพ่นแอ็กซี่ไบโอ (สาหร่ายสกัดเข้มข้น) ในคะน้าจีน ที่ จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 10 วัน ทั้งหมด 3 ครั้ง โดยเริ่มฉีดพ่นที่อายุ 13 วันหลังหว่าน พบว่า ต้นคะน้ามีลักษณะที่สูงกว่า ลำต้นอวบกว่า ใบเขียวนวล และขนาดใหญ่กว่าแปลงเปรียบเทียบ  และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตที่อายุ 45 วันหลังหว่าน ซึ่งเร็วกว่าช่วงเวลาเก็บเกี่ยวปกติ 10-15 วัน โดยน้ำหนักผลผลิตที่ได้คือ 3.5 ตันต่อไร่ ซึ่งไม่แตกต่างจากน้ำหนักที่เก็บเกี่ยวตามอายุปกติ ที่ 55-60 วัน

ด้วยคุณสมบัติของแอ็กซี่-ไบโอ ที่มีองค์ประกอบหลักจากสาหร่ายสีน้ำตาล Ascophyllum nodosum ความเข้มข้น 48% ซึ่งมีสารอาหารที่จำเป็นสำหรับพืช ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตของพืชได้ดี ดังนั้นเมื่อใช้แอ็กซี่-ไบโอฉีดพ่นในคะน้าจีนจะช่วยให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วขึ้น อีกทั้งยังได้ขนาดผลผลิต และน้ำหนักตรงตามความต้องการของตลาด