“การเพิ่มน้ำหนักหัวมันสำปะหลังด้วย โฟกัส และ แอ็กซี่-ไบโอ”

จากการทดลองใช้โฟกัส (ปุ๋ยเคมีน้ำสูตร 3-0-31) ที่อัตรา 50 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ร่วมกับสาหร่ายสกัดแอ็กซี่-ไบโอ อัตรา 10 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบในมันสำปะหลัง ทั้งหมด 3 ครั้ง ที่อายุ 3, 4 และ 5 เดือนหลังปลูก โดยในแปลงปลูกมีการให้น้ำด้วยระบบน้ำหยด และใส่ปุ๋ยเม็ดทางดินปกติ พบว่าแปลงมันสำปะหลังที่พ่นด้วยโฟกัส และแอ็กซี่-ไบโอ มีมีการเคลื่อนย้ายสารอาหารที่มีประโยชน์ลงไปสะสมที่ส่วนหัว จึงทำให้มีจำนวนหัวมากกว่าแปลงเปรียบเทียบ และมีน้ำหนักหัวมันสำปะหลังมากถึง 21.1 ตัน/ไร่ ขณะที่แปลงควบคุมให้น้ำหนักหัวเพียง 10 ตัน/ไร่

ดังนั้นการใช้โฟกัส และแอ็กซี่-ไบโอ ร่วมกันจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการสร้างแป้งและน้ำตาลทำให้น้ำหนักลงหัว และมีน้ำหนักต่อไร่สูง เหมาะสำหรับเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง และพืชหัวชนิดอื่นๆ